Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Overmacht
Artikel 6 - Tussentijdse beëindiging
Artikel 7 - Wijziging overeenkomst
Artikel 8 - Wet en regelgeving
Artikel 9 - Schade
Artikel 10 - voortijdig vertrek huurder
Artikel 11 - Prijzen en prijswijzigingen
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Annulering


Artikel 1 - Definities
Buitensport activiteit: Alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan kan worden deelgenomen waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning, een avontuurlijke beleving en plezier een rol speelt.
Arrangement: Door MTB Rental en eventueel met samenwerking van een andere partij aangeboden dienst of activiteit in combinatie met de daarbij benodigde faciliteiten. Deze dienst of faciliteit kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materieel die nodig zijn bij de activiteit.
Verhuurder MTB Rental:degene die in naam van MTB Rental optreedt als verhuurder
Huurder:iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit en daarmee de huurovereenkomst sluit
Overeenkomst: overeenkomst tussen MTB Rental en de huurder met betrekking tot een arrangement of activiteit;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
1. Evura handelend onder de naam MTB-Rental

Vestigingsadres:
Korte Noorderweg 75
1221NC Hilversum

Telefoonnummer: 035-5446937
Bereikbaarheid: Maandag t/m zondag van 9:00 tot 17:00
E-mailadres: info@mtb-rental.com

KvK-nummer: 02098422
BTW-identificatienummer: NL8178.69.517.B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en aanbieding tussen MTB Rental, hierna te noemen: “Verhuurder”, en een Wederpartij waarop huurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. MTB Rental stelt de gehuurde materieel ter beschikking op de daarmee afgesproken tijd en plaats. Dat wordt gedaan nadat de volledige betaling is gedaan.
Het gehuurde materiaal wordt in goede staat in afgeleverd aan de huurder. De huurder komt overeen dat het materieel wat is gehuurd in goede staat is ontvangen.

3. Als het gehuurde materiaal later dan de afgesproken huurperiode wordt ingeleverd dan is MTB Rental gerechtigd dit te verrekenen met de daarbij bekende prijzen bij de verhuurder.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als de verhuurder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verhuurder niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - Overmacht
Overmacht in noodtoestand is een rechtvaardigingsgrond in het strafrecht. Er is in de regel sprake van overmacht in noodtoestand wanneer er conflict in plichten zijn. Dit kan worden veroorzaakt door: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computer virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen, (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen. MTB Rental heeft het recht om een verhuur niet door te laten gaan bij overmacht. De huurder zal hiervoor in een redelijke termijn op de hoogte worden gesteld en zal met een passende oplossing komen. Een passende oplossing is het voorstellen van een ander verhuur moment of de terugbetaling van het bedrag wanneer de betaling reeds is gedaan. Wanneer op beide voorstellen niet binnen 14 dagen wordt gereageerd dan vervalt de gehele verhuur en eventuele oplossing.

Artikel 6 - Tussentijdse beëindiging van de verhuurder

De verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit kan worden gedaan onder de volgende beweegredenen:
Indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing of/en instructie, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd dat de verhuur wordt voortgezet.
De verhuurder kan een deelnemer uitsluiten van verdere verhuur ten opzichte van deze huurder en de overeenkomst ontbinden indien de huurder ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan andere huurders en/of andere participanten op te track bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de huurder. Indien verhuurder of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de huurder hiervan in kennis te stellen.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst
Indien er op verzoek van de verhuurder een wijziging heeft dan heeft MTB Rental het recht om extra kosten in rekening te brengen. Deze wijziging van de overeenkomst is ook ter sprake wanneer de verhuurder de verstrekte informatie niet correspondeert met de werkelijkheid. Indien er door MTB Rental wordt overgegaan tot een wijziging in de overeenkomst dan zal er een alternatief worden aangeboden. Wanneer het alternatief wordt afgewezen dan dient dit tijdig, minimaal 24 uur voordat de overeenkomst in gaat, te worden gemeld aan MTB Rental. De verhuurder heeft dan recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden.

Artikel 8 - Wet en Regelgeving
De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
MTB Rental zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en
veiligheidseisen voldoet die van overheidswege gelden.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 - Schade
De huurder is bekend met het hetgeen wat gehuurd is geen verzekeringen voor verlies of schade zijn afgesloten. Eventuele gebreken dienen direct gemeld te worden aan de verhuurder. Bij niet meldingen wordt het materieel geacht dat dit in orde is geweest bij aanvang van de huurperiode.
De huurder is verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk voor de gehuurde materieel. Het ook ook in dat het gehuurde materieel met zorg gebruik dient te worden. Er mogen geen reparaties worden aangebracht aan het gehuurde materieel of aan derden worden gegeven zonder toestemming van MTB Rental. Indien reparaties bij een externe partij gedaan moeten dient er telefonisch toestemming gegeven worden door MTB Rental
Indien het gehuurde materiaal gebreken vertoont waardoor het niet veilig of er niet naar behoren verder gefietst kan worden, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met MTB Rental. Dit kan worden gedaan via de daarbij bekende contactnummers. MTB rental zal altijd alles doen om het gehuurde materieel zo spoedig mogelijk te huren aldaar niet vervangen als dat nodig zou zijn.
De verhuurder is aansprakelijk voor schade, tenzij er kan worden aangetoond dat de schade niet door hen valt toe te rekenen. De schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij inleveren worden gemeld.
Wanneer er ongelukkigerwijze sprake is van verlies, diefstal of ernstige beschadigingen zijn is de huurder de nieuwprijs van het vervangend materiaal en de gederfde huurinkomsten verschuldigd. MTB Rental is gerechtigd zo nodige extra kosten voor reparatie, vervoer en berging, aangiften van vermissingen e.d. aan huurder in rekening te brengen.
MTB Rental is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kosten van overtredingen en/of gepleegde misdrijven. Boetes, transacties en administratieve sancties e.d. zijn volledig voor eigen risico en aansprakelijkheid van de huurder.
Schade en gebreken. Gedurende de tijd tussen het moment dat het verhuurde door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van het verhuurde voor rekening en risico van huurder.

Artikel 10 - Voortijdig vertrek door de huurder
Op het moment dat de huurder voortijdig klaar is met de huur dan is vooraf afgesproken prijs, wat aldaar niet reeds betaald is, het te betalen bedrag. Er kan geen reductie worden toegepast.

Artikel 11 - prijzen en prijswijzigingen
Betaling van het gehuurde of gekochte materieel dient steeds vooraf te geschieden. Transacties dienen voltooid te worden door middel van de volgende betaalmogelijkheden: iDeal, Visa, Mastercard, American Express, Apple pay, bancontact, SOFORT banking. Bij uitzondering kan er op de locatie betaald worden. Dit dient vooraf afgestemd te worden met de verhuurder. Het is ook mogelijk om per factuur te betalen. Ook dit dient vooraf te worden besproken met de verhuurder.
Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald.
De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de prijzing mogelijkerwijs het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De prijzen worden gepubliceerd op de website van MTB Rental en zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
MTB Rental is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het
gevolg is van een tekortkoming die aan MTB Rental is toe te rekenen.
MTB Rental is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of
andere vormen van overmacht.
De huurder is tegenover MTB Rental aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt
door het doen of (na)laten van de huurder voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. MTB Rental verplicht zich om na melding door andere huurders of andere partijen die hier zeggenschap over mogen hebben van overlast die wordt veroorzaakt door huurders, passende maatregelen te nemen. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
Indien de huurder een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen. Bij de verhuurder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De huurder dient de verhuurder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Annulering
De huurder kan 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Uitzondering hierop is wanneer het gaat om een groeps reservering of arrangement. Met een arrangement wordt er bedoeld dat materieel samen met een andere service wordt afgenomen. Hiervoor geldt een annuleringstermijn van 48 uur voor volledige terugbetaling of tegoed dat wordt ontvangen. Binnen 24 uur zal er 50% van het gehele bedrag worden verrekend.
Een groepsreservering wordt gezien wanneer er met meer dan 8 personen een reservering wordt gemaakt. Hiervoor geldt een annuleringstermijn van 72u voor een volledige terugbetaling. Binnen 48 uur zal er 50% van het gehele bedrag in rekening worden gebracht en binnen 24 uur zal er 75% van het gehele bedrag in rekening worden gebracht. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst bij MTB Rental.
dezelfde periode.Bij een no show, wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Ons algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 27 december 2021.


Direct Reserveren